kontakt   
 
start > Informacje medyczne > Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnychinwalida

W Polsce osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć zatrudnienie na otwartym lub chronionym rynku pracy. W ramach pierwszego można starać się o pracę na zasadach jak kandydaci pełnosprawni, a pracodawca dokonując wyboru kieruje się doświadczeniem zawodowym lub kwalifikacjami. Chroniony rynek pracy to zakłady pracy chronionej, których celem jest stworzenie osobom z niepełnosprawnością właściwych warunków do pracy. Niekiedy także przygotowanie do pracy w ramach rynku otwartego. Odmienność zakładów pracy chronionej od zakładów pracy na rynku otwartym polega na zapewnieniu stosownej opieki medycznej oraz przystosowaniu miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Te miejsca pracy mają też specjalnie dobrany profil oraz technologię działalności. Zakłady te są dosyć mocno krytykowane za brak wspierania rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych w nich osób. Pojawiają się też opinie, że tego typu placówki powodują izolowanie osób z niepełnosprawnością od reszty społeczeństwa. Dlatego też Unia Europejska dąży do stworzenia procesu, w ramach którego osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej będą przenoszone do pracy w firmach funkcjonujących w ramach otwartego rynku pracy. Zatrudnianie osoby z niepełnosprawnością wiąże się z koniecznością stosowania do określonych przepisów prawnych. Dla osoby zatrudnionej jak i pracodawcy przewidziane są też określone przywileje.

Najistotniejszą korzyścią dla pracodawcy jest umożliwienie zwolnienia z obowiązkowych wpłat na korzyść Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny. Takich opłat musi dokonywać każdy pracodawca zatrudniający 25 lub więcej osób, jeśli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie 6%. Jeśli firma zatrudnia 50 osób i żadna z nich nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, to rocznie przekazuje do PFRON ponad 53 tysiące złotych. Zatrudniając osoby niepełnosprawne zyskujemy, zatem nie tylko pracownika, ale też redukujemy przekazywaną składkę.

Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością, która była zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przez minimum 36 miesięcy, to możemy starać się o zwrot z PFRON kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy tej osoby. Wysokość tej kwoty to nawet 15 x przeciętne wynagrodzenie w danym roku.

Koszty szkoleń dla osób z niepełnosprawnością mogą również zostać refundowane przez PFRON. Maksymalna kwota zwrotu to nawet 80% kosztów szkolenia, lecz nie więcej niż dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w danym roku.

Co więcej, możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością z funduszu PFRON. Kwoty dofinansowania zależą od stopnia niepełnosprawności . Nie mogą przekroczyć 90% lub 75% (w zależności od rodzaju działalności) poniesionych miesięcznych kosztów płac (czyli wynagrodzeń brutto oraz opłacanych przez pracodawcę składek ubezpieczeń) osób z niepełnosprawnością. Warunkiem starania się o dofinansowanie jest spełnienie 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością przy minimum 25 zatrudnionych osobach.